首頁
口 傳 文 學
諺語
韻文體民間文學 | 諺語 | 童謠 | 成人謠 | 相褒歌 | 客家山歌 | 其他 | 婚俗四句聯 |
散文體民間文學 | 神話 | 傳說 | 囡仔古 | 笑話 | 俗文學 | 說唱 | 歌仔戲 | 南管 | 流行歌 |
飲食篇
1.  食人歡喜酒,趁人歡喜錢 
 ciah8lang5huann1hi2ciu2\ than3lang5huann1hi2cinn5 
  
2.  儕人 好食物 
 ce7lang5\ ho2ciah8mih8   
 
3.  鼎邊 呻,食甲鱟hia1  
 tiann2pinn1\ chan1\ ciah8kah4hau7hia1\ tan5   
 比喻形容女人好吃\
4.  好荏捎,一肚飽 
 ho2lam2sa1\ cit8too7pa2  
 不管任何事情的好壞,只要能賺錢都全力以赴。也就是隨便吃只要吃飽就好
5.  見著食,拐仔袂顧得舉 
 kinn3tioh8ciah8\ kuai2a2\ be7koo3tit4giah8
 只要看到有得吃,不管場合,身份顧不得形象,比喻太重吃情願用爬的
6.  枵.枵甲過飢,漲.漲甲充脾 
 iau1\ iau1kah4kue3ki1\ tiunn3\ tiunn3kah4chiong1pi5  
 比喻吃飯時間過沒得吃,但等到要吃時是很豐盛因此吃太飽傷到脾。
7.  有毛个食甲棕蓑,無毛个食甲稱錘 
 u7mo5=e5\ ciah8kah4cang1sui1\ bo5mo5=e5\ ciah8kah4chin3thui5  
 對大小事情全包辦,比喻從喜事到喪事的一切排場全包了。
8.  食飯 羅通 掃北,做空課 陳三 磨鏡 
ciah8png7\ lo5thong1\ sau3pak4\ co3khang1khue3\ tan5sann1\ bua5kiann3   
 
9.   度菅尾,人 度泔糜 
 gu5\ too7kuann1be2\ lang5\ too7am2be5
 比喻時機不好過得去就好
10.  憶著食,舂頭 敆磕額 
 it4tioh8ciah8\ cing1thau5\ kap4khap8hiah8  
 為了錢,傷天害理的事情均做得出不怕後果。比喻人為財死,鳥為食亡
11.  貪食 無補,漏屎 艱苦 
 tham1ciah8\ bo5poo2\ lau3sai2\ kan1khoo2  
 一時貪圖小利,結果出紕漏觸犯法律,而坐監。 
12.   食,尻川 坐額 
 chui3\ ciah8\ kha1chng1\ ce7giah8  
 
13.   予尻川 坐數 
 chui3\ ciah8\ hoo7kha1chng1\ ce7siau3  
 
14.  騙請 害餓 
 phian3chiann2\ hai7go7  
 比喻不務實際。說的是一回事,做的又一回事。
15.  枵孱、飽孱,食飽 叫艱難 
 iau1chan1\ pa2chan1\ ciah8pa2\ kio3kan1lan5  
 對一件事情要做也不是,不做也不是,但是做了又是不是,實在真不好為人也就是左右為難。
16.  食無一个啥,鬍甲歸喙 
 ciah8bo5cit8e5siann2\ hoo5kah4kui1chui3 
 比喻得不到實利,麻煩事一大堆
17.  食人飯,犯人問 
 ciah8lang5png7\ huan7lang5mng7  
 佔了人家的便宜就要受人牽制,比喻受雇於人受人責問 
18.  食果子 拜樹頭 
 ciah8kue2ci2\ pai3chiu7thau5 
 當事業有成時,必想起當初苦難受恩人的栽培,應該知恩圖報,飲水思源才對。
19.  食飯 皇帝大 
 ciah8png7\ hong5te3tua7  
 一天當中,只有食飯的時候是最享受,最無憂無愁的時刻,因此無論有天大的事情,ㄧ定等吃飽以後,才去辦。也就是對人不要太過分。
20.  毋成囡仔 大細頓 
 m7ciann5gin2a2\ tua7se3tng3  
 做事情沒按步就班,容易出差錯。也就是吃東西不平均容易消化不良。
21.  歪喙雞,食好米 
 uai1chui3ke1\ ciah8ho2bi2  
馬不知臉長,不知自己的缺點,還條件開得蠻高的精挑細選  
22.  飽甲腹肚 雙爿獻 
 pa2kah4pak4too2\ siang1ping5hian3  
 形容吃太飽。
23.  無食 假扑噎,無穿 假超chik8 
 bo5ciah8\ ke2phah4eh4\ bo5ching7\ ke2chiau1chik8  
 
24.  san2 爻食飯,san2 爻欶水 
 san2lang5\ gau5ciah8png7\ san2chan5\ gau5suh4cui2  
 
25.  食飽 換枵 
 ciah8pa2\ uann7iau1   
 不應該管的事情,不要管,以免枉費心機。 (比喻閑人毋做,卜共人牽豬哥) 
26.  枵雞 毋畏箠,枵人 毋惜面底皮 
 iau1ke1\ m7ui3chue5\ iau1lang5\ m7sioh4bin7te2phue5   
 為了生活,不管面子,情願低聲下氣的去做不應該做的事情 
27.  食飽睏,睏飽食
 ciah8pa2khun3\ khun3pa2ciah8   
 比喻整天遊手好閒,無所事事。 
28.  好物 毋中飽人食 
 ho2mih8\ m7ting3pa2lang5ciah8   
 即使是貴重的物件,對富有的人來講也是不會青睞的。 
29.  凊糜 當枵人 
 chin3muai5\ tng1iau1lang5   
 雖然是老舊的東西,不過對窮人家來講卻是很實用,是個寶,也就是因人而異。 
30.  生食 都無夠,閣有通好曝乾 
 chenn1ciah8\ to1bo5kau3\ koh4u7thang1ho2phak8kuann1   
 視個人能力而做,勿因友因情而做出超出自己的能力。也就是量力而為。 
31.  食硬無食軟 
 ciah8nge7\ bo5ciah8nng2   
 也就是怕硬不怕軟。 
32.  食軟 無食硬 
 ciah8nng2\ bo5ciah8nge7   
 也就是怕軟不怕硬。 
33.  別人桌頂 挾肉 飼大家 
 pat8lang5toh4ting2\ ngeh4bah4\ chi7ta1ke1   
 利用別人的好處,來充當自己的面子。也就是借花獻佛。 
34.  桌頂 挾肉,桌跤 放屎 
 toh4ting2\ ngeh4bah4\ toh4kha1\ pang3sai2   
 在你窮困潦倒的時候,從別人處取得好處,但等你發達時卻忘了恩,也就是忘恩背義。 
35.  食碗內,說碗外 
 ciah8uann2lai7\ sueh4uann2gua7   
 表面上是很忠實,實際上是笑裡藏刀,暗中破壞。也就是雙面人格。 
36.  食家治米,講別人 
 ciah8ka1ti7\ e5bi2\ kong2pat8lang5\ e5ue7   
 吃自己的飯,卻說別人的好處,也就是吃裡扒外。 
37.  食家治个飯,煩惱別人个代誌 
 ciah8ka1ki7 e5png7\ huan5lo2pat8lang5\ e5tai7ci3   
 吃自己的飯,卻在替別人耽心事情。也就是吃裡扒外。 
38.  默默,食三碗公半 
 hmh8x\ ciah8sann1uann2kong1puann3   
 個性內向不動聲色的人,往往會做出令人料想不到的驚人事件。 
39.  食鹽 卡儕汝食米,過橋 卡長汝行路 
 ciah8iam5\ khah4ce7li2ciah8bi2\ kue3kio5\ khah4tng5li2kiann5loo7   
 經歷的事情比你要多,所過的橋比你走路還要長。也就是薑還是老的辣。 
40.  相存 食有偆,相搶 食無份 
 sio1chun5\ ciah8u7chun1\ sio1chiunn2\ ciah8bo5hun7   
 形容做人做事都必須禮讓
41.  食穿 無,扑罵  
 ciah8ching7\ bo5\ phah4ma7\ u7   
  
42.  會曉偷食,袂曉拭喙 
 e7hiau2thau1ciah8\ be7hiau2chit4chui3   
  

43.

 

 有,毋食 也是戇 
 u7\ m7ciah8\ ia7si7gong7   
  
44.  食豆腐水,摃扁擔刀 
 ciah8tau7hu2cui2\ kong3pin2tann3to1   
  
45.   著我,做 著咱 
 ciah8\ tioh8gua2 co3\ tioh8lan2   
  
46.  食,食好,做,做輕可 
 ciah8\ ciah8ho2\ co3\ co3khin1kho2   
  
47.  食飯 食碗公,做空課 閃西風 
 ciah8png7\ ciah8uann2kong1\ co3khang1khue3\ siam2sai1hong1   
  
48.   那拚,做空課 那倩  
 ciah8\ na2piann3\ co3khang1khue3\ na2chiann3   
  
49.   食頭家,睏頭家娘  
 ciah8thau5ke1\ khun3thau5ke1niu5   
  
50.  挑,毋上匙,挾,毋上箸 
 thio1\ m7ciunn7si5\ ngeh4\ m7ciunn7ti7   
  
51.  食便 領清 
 ciah8pian7\ nia2ching1   
  
52.   也一頓,bai2 也一頓 
 ho2\ ia7cit8tng3\ bai2\ ia7cit8tng3   
  
53.  食米 毋知米價 
 ciah8bi2\ m7cai1bi2ke3   
  
54.   食飯坩中央  
 ciah8png7khann5tiong1ng1   
  
55.  食公司睏麻閭 
 ciah8kong1si1\ khun3ma5li7   
  
56.  大食 大拉屎 
 tua7ciah8\ tua7la1sai2   
  
57.  會食 才會做 
 e7ciah8\ ciah4e7co3   
  
58.  會食 才會大,會笑 才會活 
 e7ciah8\ ciah4e7tua7\ e7chio3\ ciah4e7uah8   
  
59.  一食 二穿 
 it4ciah8\ ji7ching7   
  
60.  喙飽 目睭枵 
 chui3pa2\ bak8ciu1iau1   
 
61.   那牛,做 那龜 
 ciha8\ na2gu5\ co3\ na2ku1   
  
62.  大食 失算 
 tua7ciah8\ sit4sng3   
  
63.  親家 卡飽豬,親姆 卡飽牛 
 chin1ke1\ khah4pa2ti1\ chinn1m2\ khah4pa2gu5   
  
64.  食菜 無食臊,串食 狗肉 朕米糕 
 ciah8chai3\ bo5ciah8cho1\ chuan3ciah8\ kau2bah4\ tim7bi2ko1   
  
65.  食予庶,毋通食予枵 
 ciah8hoo7su7\ m7thang1ciah8hoo7iau1   
  
66.  想富 到,想食  
 siunn7pu3\ king5\ kau3\ siunn7ciah8\ sai2\ lau3   
  
67.  一下扒, 食到冬尾 
 cit8e7pe5\ ciah8kau3tang1be2   
  
68.  八芝林米糕食知影 
 pat4ci1na5bi2ko1\ ciah8cai1iann2   
  
69.  呂洞賓,顧喙 無顧身 
 li7tong7pin1\ koo3chui3\ bo5koo3sin1